HÁZIREND

A vásárokról és piacokról szóló 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdése, valamint a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 30/2009 (VI.25.) rendelete értelmében a Budapest XVI. kerület Sashalmi téren található Sashalmi Piac házirendjét az üzemeltető az alábbiak szerint állapítja meg:

 1. A házirendben foglalt szabályok betartása a piacon jelen lévő valamennyi természetes és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kötelező érvénnyel kiterjed.
 2. A piacon csak az üzemeltető által kijelölt helyen, az általa kiadott napijegy vagy bérleti szerződés alapján szabad árusítani. A napijegy másra nem ruházható át. A bérlő, vagy helyhasználó az üzemeltető, vagy megbízottja felhívására bérlői, vagy helyhasználói minőségét hitelt érdemlően igazolni köteles.
 3. Aki a piacon értékesít és nincs érvényes napijegye vagy bérleti szerződése (avagy azt az üzemeltető képviselőjének felszólításra nem mutatja fel), azonnal köteles elhagyni a piac területét.
 4. A napi helyhasználatért az elfoglalt terület után az árusítás megkezdésekor a napijegyet készpénzben kell megfizetni a házirend mellékletében meghatározott díjszabás szerint. Az üzemeltető a helypénz megfizetésekor azzal egyező értékű napijegyet, vagy nyugtát ad át a helyhasználónak.
 5. Az üzemeltető nem köteles ugyanazt a helyet, vagy asztalt több piaci napon át ugyanazon helyhasználó részére biztosítani.
 6. A helyhasználók a számukra kijelölt terület, vagy asztal használatára a piac nyitásától a zárásáig tartó időtartamban jogosultak.
 7. A bérlő a bérleményt csak rendeltetésének megfelelően használhatja. Ennek megszegése esetén, illetve ha az üzemeltető, vagy annak megbízottja felszólítása ellenére a bérlő tovább folytatja jogellenes tevékenységét, akkor a bérleti jog megvonásra kerül.
 8. A bérlő által használt piaci létesítmény, berendezés megváltoztatásához vagy egyéb építési tevékenységhez az üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulását kell kérni. Az ennek hiányában végzett építés, változtatás kártérítési kötelezettséggel jár, valamint a helyhasználó az eredeti állapotot is köteles saját költségére és veszélyére visszaállítani.
 9. Az árusítóhelyek környékét, a közlekedési utakat, folyosókat áruval, használaton kívüli göngyöleggel és egyéb eszközökkel elfoglalni tilos.
 10. Nagybani (viszonteladók részére történő) árusítás a piac területén nem folytatható.
 11. Élő állat árusítása a piacon tilos. Ez alól kivétel az élő hal árusítása, melyet kizárólag működési engedéllyel rendelkező üzlet árusíthat.
 12. Az árusítóhelyeken csak hatóságilag hitelesített és hibátlan mérőeszköz használható. Az áru mérését úgy kell elvégezni, hogy annak helyességét a vásárló ellenőrizni tudja. Az üzemeltető a vásárló külön kérésére, a piac területén elhelyezett hitelesített mérleggel lehetőséget biztosít a megvásárolt áru súlyának ellenőrzésére.
 13. A szakvizsgálatra szoruló árut, amennyiben gazdája annak hatósági vizsgálatát nem tudja igazolni, vizsgálatra be kell mutatni. Élő hal, valamint vágott baromfi és jogszabályokban engedélyezett egyéb állati eredetű termék csak az állategészségügyi hatóságnak történt előzetes bemutatása után, annak vizsgálata és engedélye birtokában forgalmazható.
 14. Az üzemeltető képviselője ellenőrizheti a piacra bevitt és ott forgalmazott áruk minőségét, osztályba sorolását, valamint valamennyi, a kereskedés rendjét szabályozó jogszabályi előírás betartását.
 15. Az üzemeltető képviselője árumintát vehet, amelyet szakértővel megvizsgáltat, és a romlottnak tűnő áru forgalomba hozatalát a szakértői vizsgálat elvégzéséig megtilthatja. A vizsgálat eredményeképpen végleg megtilthatja a romlott áru forgalomba hozatalát, azt zár alá veheti, lefoglalhatja, súlyos esetben megsemmisítheti, és erről jegyzőkönyvet készít.
 16. Élelmiszerárusítással – a mezőgazdasági kistermelők kivételével – csak olyan személy foglalkozhat, aki a külön jogszabályban foglalt személyi higiénés vizsgálat szerinti alkalmasságát igazolni tudja. E személyek, továbbá a tejet, tejterméket és vágott baromfit árusító kistermelők kötelesek munka közben e célra rendszeresített védőruhát és hajvédőt viselni.
 17. Gombát és egyéb vizsgálatot igénylő terméket csak valamennyi tétel megvizsgálása után szabad árusítani. Tilos az első szállítmány vizsgálata után „azonos”, de vizsgálat nélküli terméket beszállítani, az árut pótolni. A gombát értékesítő személy köteles a gombaszakértő által kiállított igazolást – amely naptári napra szól – nevének, lakhelyének az árusított gomba fajtájának feltüntetésével feltűnő helyre kitenni.
 18. A piac területén az áruszállítás csak gumikerekű kis kocsival, illetve kézi erővel történhet.
 19. A piac területén működő valamennyi üzletre kiterjed az egységes nyitvatartási idő megállapítása. A piac nyitva tartásától eltérő nyitva tartás csak az üzemeltető hozzájárulásával lehetséges.
 20. A piacon elhelyezett áru megőrzése, kezelése és tárolása a helyhasználó/bérlő feladata. Az áruban bekövetkező kárért az üzemeltetőt csak akkor terheli felelősség, ha azt jegyzék alapján a helyhasználótól/bérlőtől megőrzésre átvette.
 21. Azok, akik zöldség-, gyümölcsfélét, takarmányt hoznak forgalomba, kötelesek a vizsgálatot végzőnek a vegyszeres növényvédelemről vezetett naplót bemutatni, és vizsgálatra ingyenes terménymintát adni.
 22. Az üzemeltető jogosult elrendelni az árusítóhelyeken a kártevő irtást, és a helyhasználót/bérlőt felszólítani az árusítóhely takarítására.
 23. A helyhasználó/bérlő köteles az árusítás közben, befejezésekor, illetve a piac zárásakor a tevékenysége során keletkezett hulladékot az üzemeltető által biztosított szelektív szemét gyűjtés követelményeinek megfelelően elhelyezni. A piaci szeméttároló edényekben és helyiségben kizárólag a piac területén keletkezett hulladék helyezhető el.
 24. A helyhasználat megszűnésekor a helyhasználó az árusítóhelyet köteles tisztán, kiürítve, az üzemeltető erre vonatkozó kikötése esetén eredeti állapotban helyreállítva, az átvett berendezésekkel és eszközökkel együtt átadni az üzemeltetőnek.
 25. A romlott vagy romlásnak indult és egyéb okokból bűzt terjesztő árut, anyagot a piac területére bevinni, ott tárolni tilos.
 26. A piacon árut iparilag feldolgozni csak az illetékes hatóság engedélyével és az üzemeltető által kijelölt helyen és hozzájárulásával szabad.
 27. Az üzemeltető jogosult ellenőrizni a szakhatósági (tűzvédelmi, egészségügyi, vagyonvédelmi, munkavédelmi stb.) előírások betartását.
 28. A piac területén lévő üzlethelyiségekben a bérlő köteles elhelyezni ABC típusú porral oltó készüléket, annak előírás szerinti felülvizsgálatáról gondoskodni, és az erről szóló igazolást az üzemeltetési irodába benyújtani.
 29. A piac területén gázpalackot üzemeltetni és használaton kívüli gázpalackot tárolni tilos.
 30. A piac területén működő büfék, sütödék bérlői kötelesek a tűz terjedését megakadályozó ún. takaróponyvát beszerezni és a nyitva tartás ideje alatt a tűzhely közelében készenlétben tartani.
 31. A piaci házirend szabályainak megszegése miatt az üzemeltető jogosult a helyhasználati/bérleti engedély visszavonására és a szabálysértési eljárás lefolytatása iránti intézkedésre.
 32. A piac területére gépjárművel kizárólag a nyitvatartási idő előtt és után egy órán keresztül engedélyezett behajtani, az üzemeltető külön engedélyével rendelkező gépjárművek kivételével.
 33. A piacot gépjárművel parkolásra használni tilos.
 34. A gépjárműről történő értékesítésre alkalomszerűen, szezonálisan, az üzemeltető külön engedélyével, az általa megjelölt helyen van lehetőség.
 35. Az üzemeltető gondoskodik a piac rendjének betartásáról, útjainak, közös használatú helyiségeinek a tisztán tartásáról, a közös használatú terek világításáról, közhasználatú vízvezetékről, a kijelölt közös tároló-helyeken felgyülemlett szemét elszállításáról és a szükséges fertőtlenítésről, valamint a hatósági vizsgálatok elvégzéséhez szükséges helyiség biztosításáról.
 36. Az üzemeltető ellenőrzési kötelezettsége folyamatos teljesítéséről az alkalmazásában álló megbízott útján gondoskodik, aki szükség esetén a szabálysértési feljelentést köteles megtenni.
 37. A piac rendjét, az ott árusított termékeket, valamint a jogszabályokban foglaltak betartását Polgármesteri Hivatal jegyző által felhatalmazott ügyintézője is jogosult ellenőrizni.
 38. Az üzemeltető egyéb szolgáltatásokat: eszközkölcsönzést, villamos energiát, vízszolgáltatást is nyújthat, külön díjazás ellenében.
 39. A helyhasználó/bérlő – amennyiben egyedi mérőórával rendelkezik – köteles az üzemeltető részére biztosítani a mérőóra leolvasását.
 40. A Sashalmi Piacon kizárólag őstermelő és/vagy mezőgazdasági kistermelő folytathat napijegyes árusítást, ellenkező esetben az Üzemeltető hozzájárulása szükséges.
 41. A Sashalmi Piacon található bérlemények területén kizárólag kereskedelmi tevékenység folytatható. Aki ettől eltérő tevékenységet folytat, azt az üzemeltető jogosult a tevékenység folytatásának befejezésére felszólítani. Amennyiben a bérlő a nem kereskedelmi célú tevékenységet a továbbiakban is folytatja, üzemeltető jogosult a napijegyes bérlőt a piac területének elhagyására felszólítani, illetve a bérleti szerződés alapján árusító bérlő bérleti jogviszonyát rendkívüli felmondással felmondani.
 42. Reklámtevékenység, ügynöki tevékenység, politikai tevékenység a piac egész területén kizárólag az üzemeltető írásbeli hozzájárulásával folytatható. A piacról kép- és hangfelvétel csak az Üzemeltető írásos hozzájárulásával készíthető.
 43. A Sashalmi Piac területén biztonsági térfigyelő rendszer működik. Aki a piac területén tartózkodik, hozzájárul ahhoz, hogy róla felvétel készüljön, melyet biztonsági okokból készítünk és tárolunk 6 napig. Az adattárolást és feldolgozást kizárólag a Sashalmi Piac Kft. végzi és harmadik személynek nem adja tovább. A felvételeket kizárólag biztonsági okokból készítjük, valamint az esetlegesen felmerülő vitás kérdések bizonyítása érdekében (közlekedési szabálysértés, árusítási szabályok megsértése, műszaki meghibásodás stb.)
 44. A dohányzás csak a kijelölt helyen megengedett.
 45. Tilos a piacon ittas állapotban tartózkodni, vagy olyan viselkedést tanúsítani, mely másokat megbotránkoztat.
 46. Az a Bérlő/Helyhasználó, aki a kipakolásával jelentősen akadályozza a közlekedési útvonalat, úgy, hogy az tűzvédelmi szempontból nem megengedhető, az Üzemeltető felszólítására köteles azonnal a kipakolást megszűntetni. A fenti szabálysértés másodszori elkövetése pénzbeli bírsággal sújtható, mely a kipakolás mértékének tízszerese! Amennyiben harmadszor is akadályozza a gyalogos közlekedést, úgy a Bérlő/Helyhasználó árusítási lehetőségét az Üzemeltető megvonja a Sashalmi Piacon!
 47. Az a piaci árus, aki az Üzemeltető kérésére, az árusításra feljogosító, arra a napra érvényes napijegyet, vagy bérleti szerződést (bérleti díj számlát) nem tudja felmutatni, az aktuális napijegy árának tízszeresét köteles megfizetni.
 48. A vasárnapi lakossági BOLHAPIAC idején és helyén, a 2. sz. mellékletben található kiegészítésben foglaltak betartása kötelező érvényű. Egyéb tekintetben a mindenkori HÁZIREND szabályai érvényesek.

Budapest, 2016. március 25.

A teljes szabályzat letölthető PDF formátumban innen