Hírek

Currently browsing: Hírek

 • Közérdekű adatok

  175/2009. Kormány rendelet szerinti adatszolgáltatás
  2003. évi XXIV. törvény szerinti adatszolgáltatás

  A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

  A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

  I. Szervezeti, személyzeti adatok

  1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

  1.1.1. Elérhetőségek

  A közfeladatot ellátó szerv hivatalos megnevezése
  Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft.
  Székhelye
  1163 Budapest, Sashalmi tér 1.
  Postacíme (postafiók szerinti címe, ha van)
  1163 Budapest, Sashalmi tér 1.
  Telefonszáma (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)
  (06-1) 950 – 1785
  Faxszáma (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)
  (06-1) 950 – 1785
  Központi elektronikus levélcíme
  info@sashalmipiac.hu
  A honlap URL-je
  www.sashalmipiac.hu
  Ügyfélszolgálat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)
  Tel.: (06-1) 950 – 1785
  Fax: (06-1) 950 – 1785
  1163 Budapest, Sashalmi tér 1.

  Az üzemeltetési irodavezető neve :

  Pádár Melinda

  Az ügyfélfogadás rendje
  hétfő – péntek
  8.00 – 16.00

  1.1.2. A szervezeti struktúra 

  A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) + az egyes szervezeti egységek feladatai
  – Ügyvezető igazgató: Kozma Viktor

  1.1.3 A szervezet vezetői

  A szervezet vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)
  – Kozma Viktor ügyvezető igazgató
  1163 Budapest, Sashalmi tér 1.
  Tel.: (06-1) 950 – 1785
  Fax: (06-1) 950 – 1785
  E-mail: info@sashalmipiac.hu

  A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)
  1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

  A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe
  Törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:
  Fővárosi Cégbíróság
  1051 Budapest, Nádor u. 28.
  Tel: (06-1) 354 – 4800
  Honlap: https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/fovarosi-torvenyszek-cegbirosaga

  A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
  1051 Budapest, Nádor u. 28.
  Tel: (061) 354-4932
  Hétfő-csütörtök:
  8.15-12-ig sorszámosztás és ügyfélfogadás
  13-tól-13.40-ig ebédszünet
  13.40-től a délig kiosztott sorszám alapján az ügyfélfogadás folytatása.
  Péntek 8.15-12-ig cégmásolat, cégkivonat, cégbizonyítvány kiadása

  II. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok

  2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

  A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája
  “A vásárokról és piacokról szóló 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdése, valamint a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 30/2009 (VI.25.) rendelet.”

  2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

  Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv neve
  ilyen adatot nem tartunk nyilván
  Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
  ilyen adatot nem tartunk nyilván
  Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
  ilyen adatot nem tartunk nyilván
  Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
  ilyen adatot nem tartunk nyilván
  Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
  ilyen adatot nem tartunk nyilván
  Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
  ilyen adatot nem tartunk nyilván
  Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő
  ilyen adatot nem tartunk nyilván
  Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája
  ilyen adatot nem tartunk nyilván

  2.3. Közszolgáltatások

  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése
  ilyen adatot nem tartunk nyilván
  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása
  ilyen adatot nem tartunk nyilván
  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
  ilyen adatot nem tartunk nyilván
  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke
  ilyen adatot nem tartunk nyilván

  2.4. A szerv nyilvántartásai

  A közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke
  – számlázási adatok / számlázó rendszer
  – hivatalos intézményi adatok / irattár / bérleti szerződések, megállapodások
  A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásokról az 1992. évi LXIII. tv. 28. § (1) bekezdésében szereplő adatok
  ilyen adatot nem tartunk nyilván
  A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
  intézményi / céges elnevezés, székhely, adószám, cgj.szám, képviselő neve, elérhetősége
  A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
  – irattár
  A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei
  ilyen adatot nem tartunk nyilván

  2.5. Nyilvános kiadványok

  A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei
  ilyen adatot nem tartunk nyilván
  A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása
  ilyen adatot nem tartunk nyilván
  A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja
  ilyen adatot nem tartunk nyilván
  A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye
  ilyen adatot nem tartunk nyilván

  2.8. Pályázatok

  A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok felsorolása
  ilyen adatot nem tartunk nyilván

  2.9. Közérdekű adatok igénylése

  A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
  – A működéssel kapcsolatos nyilvános iratokba a társaság ügyvezetőjével történő egyeztetés alapján, munkaidőben bárki betekinthet, és saját költségére másolatot készíthet. A betekintés iránti kérelem történhet: telefonon, faxon, levélben, e-mailben. Az ügyvezető a betekintést a kérelem tudomásra jutásától számított 15 napon belül köteles teljesíteni. Az iratbetekintésről nyilvántartást kell vezetni, melyből megállapítható a betekintő személye, a kérelem érkezése és teljesítésének időpontja, valamint a kért irat.
  A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység rövidített neve:
  Sashalmi Piac Kft.
  A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
  1163 Budapest, Sashalmi tér 1.
  Tel: (06-1) 950 – 1785
  Fax: (06-1) 950 – 1785

  E-mail: info@sashalmipiac.hu
  A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
  ilyen adatot nem tartunk nyilván
  A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
  nincs
  Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
  nincs

  2.10. Közzétételi listák

  A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista
  – A számviteli törvény szerinti beszámoló, az alapító okirat és a közszolgáltatási szerződés megtekinthető a Fővárosi Cégbíróságon is. (Cgj.sz.: 01-09-916352.)
  A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista
  nincs

  III. Gazdálkodási adatok

  3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

  3.1.1.Vizsgálatok, ellenőrzések listája

  A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása
  – Könyvvizsgáló
  – Belső ellenőr

  3.1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

  Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai
  ilyen adatot nem tartunk nyilván

  3.1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

  A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
  – Könyvvizsgáló, belső ellenőr

  3.1.4. A működés eredményessége, teljesítmény

  A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
  Éves beszámoló

  3.1.5. Működési statisztika

  A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
  ilyen adatot nem tartunk nyilván

  3.2. Költségvetések, beszámolók

  3.2.1. Éves költségvetések

  A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései
  ilyen adatot nem tartunk nyilván

  3.2.2. Számviteli beszámolók

  A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói
  Éves beszámoló

  3.2.3. A költségvetés végrehajtása

  A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói
  ilyen adatot nem tartunk nyilván

  3.3. Működés

  3.3.1. A foglalkoztatottak

  A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma
  3 fő
  A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege és átlagos mértéke
  Ügyvezető Igazgató megbízási díj: bruttó 475.000,- Ft/hó.

  Felügyelő Bizottság:
  – elnöki tiszteletdíj: 75.800,-Ft/fő/hó
  – tagjainak tiszteletdíja: 56.800,-Ft/fő/hó
  Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
  Bér, SZÉP kártya, BKV bérlet.
  Összesen: ,-Ft/hó

  3.3.2. Támogatások

  A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve
  Ilyen adatot nem tartunk nyilván
  A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja
  Ilyen adatot nem tartunk nyilván
  A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege
  Ilyen adatot nem tartunk nyilván
  A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helyére
  Ilyen adatot nem tartunk nyilván

  3.3.3. Szerződések

  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, időtartama
  nincs, ilyen adatot nem tartunk nyilván

  3.3.4. Koncessziók

  A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
  nincs, ilyen adatot nem tartunk nyilván

  3.3.5. Egyéb kifizetések

  A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei
  nincs, ilyen adatot nem tartunk nyilván

 • Kiadó Üzlethelyiségeink

  Kiadó üzleteink:
  – Büfé 15nm, berendezéssel, mely külön megvásárolandó, 75.000 Ft/hó bruttó.
  – 20nm-es üzlethelyiség, profilt egyeztetni szükséges, 100.000 Ft/hó bruttó.
  Amennyiben júliusban kibérli, csak 1 havi kauciót kérünk! Érd.:06204406551

 • Családi nap 2018

  2018 a Családok éve. Ennek apropójából, a hagyományos piaci rendezvényünk idén a családokról szól.
  Az egész napos rendezvény számos olyan programot kínál majd, melyen a családok közösen részt tudnak venni.

  Szabadtéri színpadi műsoraink:

  • 9:00 – PERPATVAR – HÓRIHORGAS HUJÁKOLÓK, GYÓLYALÁBAS TÁRSULAT ELŐADÁSA, Gyermek és felnőtt szája egyaránt tátva marad, amikor átlép felette egy gólyalábas, és megjelenik két óriásbáb: Hamar Gyurka és Marcsa. Nevettet csípős nyelvével a cigányasszony, Teca. No, tényleg tátva is marad a száj! Történt ugyanis a faluban, hogy…, na de ezt majd meghallják tőle ott a faluszélin! A zenés paraszt-komédiában hangulatos népzene mellett ízes rigmusok mulattatnak minket, ez egy igazi lakodalom.
  • 11:00 – ALMA ZENEKAR KONCERT
  • 17:00 – GESAROL
  • 18:30 – FIFTY’S HEAVEN
  • 20:00 – MYSTERY GANG

  Játékok, foglalkozások:

  • 9:00-15:00 – JÁTÉKOS TUDOMÁNY – FURFANGOS CSUDAVILÁG, interaktív kiállítás és játszóház 70 játékeszközzel, népi játékokkal.
  • 9:00-13:00 – NÉPI HANGSZER SHOW – Tudod, hogy szól a tambura, citera, dorong, köcsög duda, vagy a tekerő? Most meghallgathatod.
   Több tucat népi hangszerrel ismerkedhetünk meg, melyekből kiállítás is nyílik. Közben lehetőség lesz kézműves foglalkozásokra, mely során természetes anyagokból, hangszerkészítők segítségével, el tudjuk készíteni saját, egyszerű népi hangszerünket, melyet a színpadon meg is szólaltatunk!
  • 9:00-13:00 – BABA HEMPERGŐ – Vidám énekek, mondókák és játékok, ovisoknak és babáknak.

  Előadások, beszélgetések a közösségi teremben:

  • BESZÉLGESSÜNK A CSALÁDRÓL, GYERMEKNEVELÉSRŐL – előadások, beszélgetések és szaktanácsadások. Meghívtunk három kiváló előadót, akik segítséget, támpontot nyújthatnak a mai fiatal, magyar családok életéhez. Nagyon izgalmas és érdekes témákkal készülünk.
  • 9:30 – Megnyitó
  • 9:45 – Dr. Pais Ella Regina: Tehetség, kreativitás, avagy Puma a ketrecben. Beszél az utóbbi években megfigyelhető igen magas számú tehetséges és kreatív gyerek család és iskola számára küldött generációs üzeneteiről, a szülői túlkorlátozás és/vagy a határtalan megengedés következményeiről és a tehetség és kreativitás kibontakozásának optimális feltételeiről.
  • 10:30 – Tari Annamária: Családi élet a XXI. században – generációk és érzelmek. Az előadásában beszél a generációs különbségekről, az Információs Korról, a gyereknevelés és szülői problémák területén szól minden olyan nehézségről, amit az online tér – minden jó vonása ellenére – okoz.
  • 11:15 – Kerekes Valéria: Mesével szeretni. Előadása arról szól, milyen mesét meséljünk a különböző életkorú gyermekeinknek, illetve hogy milyen szerepe van a mesének gyermekeink önbecsülésének és küzdőképességének kialakulásában.Helyszín: Sashalom Közösségi Terem.
  • Köszönjük a segítséget DÉNES ÉVÁNAK és az ALORY STÚDIÓNAK a program szervezésében! www.denesevi.hu, www.alory.hu

  Szabadtéri programok:

  • CSALÁDOK FŐZŐVERSENYE – 10-14-ig. A lényeg, hogy a család együtt főzzön és kiderül, kik a legjobbak! Szakmai zsűri, értékes nyeremények. Jelentkezés emailben!
  • FŐZZÜNK EGYÜTT BEDE RÓBERTTEL – 12-től. Főző bemutató, tippek-trükkök a konyhában háziasszonyoknak és apukáknak.
  • SÜTEMÉNY KÉSZÍTÉS ÉS VÁSÁR – Torta díszítés, muffin, házi sütik és csokik készítése.
  • HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS – Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ kiállítása.
  • KERTVÁROSI GAZDI PROGRAM – Állatorvosi tanácsadás, felelős ebtartás, örökbefogadás, állatmentés. Beszélgetések és szaktanácsadások, előadások: macskakolóniák és ivartalanítás.
  • KUTYA SZÉPSÉGVERSENY – Hobby kutya szépségverseny 12 órától az APRO szervezésében.

  Egész nap: kürtős kalács, lángos, sült kolbász, kézműves hamburger, bográcsos étkek, vattacukor, lufi, játék, bicikló, légvár, tűzoltóautó, rendőrautó.

  Legenda Sörfőzde és egyéb sörök, remek magyar borok a Borháló Sashalomtól. Egész délelőtt piac és vásár!

  Időpont: 2018. június 16.

  Helyszín: Sashalmi Piac,lezárt Margit utca szakasz, valamint Sashalom Közösségi Terem.

  Köszönjük a segítséget: ALORY STÚDIÓ – www.alory.hu , DÉNES ÉVA – www.denesevi.hu, VARÁZS PONT – www.varazspont.hu

  A rendezvény INGYENES!

  Árusok jelentkezése: info@sashalmipiac.hu

  2018_Családinap_A3_final_2

   

 • Piac Nyitvatartás

  Piac Nyitvatartás

  Hétfő – Kedd: 6 órától – 16 óráig
  Szerda – Péntek: 6 órától – 18 óráig
  Szombat: 6 órától – 14 óráig
  Vasárnap: 6 órától – 12 óráig

  Az üzleteké ettől eltérhet.
  Bövebb információért az üzletek nyitvatartásáról klikk ide

 • Minden nap akció!

  Otthon és Kert

  Minden nap akció!
  Január végéig minden nap egy termék kedvezményesen az Otthon és Kert üzletben.
  Figyeld a hírfolyamot, és vedd meg kedvezménnyel a termékeket!

 • Fenyőfa Vásár

  Fenyőfa Vásár

  Óriási fenyőfa vásár a sashalmi piacon!
  Ajándék piacos bögre+forralt bor jár minden fenyőfa vásárlás után, amíg a készlet tart!

 • Ünnepi Nyitvatartás

  Ünnepi nyitvatartás a piacon

  December 24: 6 órától-12 óráig
  December 25-26.: Zárva
  December 27: 6 órától-18 óráig
  December 28: 6 órától-18 óráig
  December 29: 6 órától-18 óráig
  December 30: 6 órától-18 óráig
  December 31: 6 órától-12 óráig
  Január 1: Zárva
  Január 2.-tól a szokásos nyitvatartás szerint

  Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket kívánunk mindenkinek!

 • NemPiskóta Étkezde

  Napi ajánlat

  Hiába a szomorkás idő, szuper ebéddel készülünk nektek!

  Szűzérmék vajas almával,céklával
  Sült hekk
  Szarvas ragu rozmaringgal áfonyával
  Sertésjava tócsnival pirított gombával
  Májával töltött csirkecomb filé
  Sütötökös pestós csirkemell
  Disznótoros párolt káposztával
  Sajtorta gyümölccsel

 • Sashalmi Falatozó

  Sok finomság!

  Holnap piacnap!
  Már reggel 8 körül lesz friss lángos a falatozóban, és aki időben érkezik, még elkaphatja a frissen sült császárszalonnát és hurkát is.
  Lesz rántott hús, és egész nap hamburger, hot-dog, sült kolbászok minden mennyiségben!

  Ha van kertváros kártyád, hozd magaddal, mert 8% kedvezménnyel vásárolhatsz ételeinkből, és 10 % kedvezménnyel italainkból!

  Ja- ne feledkezzünk meg a palacsintáról se…