Házirend és díjszabás PDF Nyomtatás E-mail


HÁZIREND

A vásárokról és piacokról szóló 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdése, valamint a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 30/2009 (VI.25.) rendelete értelmében a Budapest XVI. kerület Sashalmi téren található Sashalmi Piac házirendjét az üzemeltető az alábbiak szerint állapítja meg:

 1. A házirendben foglalt szabályok betartása a piacon jelen lévő valamennyi természetes és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kötelező érvénnyel kiterjed.
 2. A piacon csak az üzemeltető által kijelölt helyen, az általa kiadott napijegy vagy bérleti szerződés alapján szabad árusítani. A napijegy másra nem ruházható át. A bérlő, vagy helyhasználó az üzemeltető, vagy megbízottja felhívására bérlői, vagy helyhasználói minőségét hitelt érdemlően igazolni köteles.
 3. Aki a piacon értékesít és nincs érvényes napijegye vagy bérleti szerződése (avagy azt az üzemeltető képviselőjének felszólításra nem mutatja fel), azonnal köteles elhagyni a piac területét.
 4. A napi helyhasználatért az elfoglalt terület után az árusítás megkezdésekor a napijegyet készpénzben kell megfizetni a házirend mellékletében meghatározott díjszabás szerint. Az üzemeltető a helypénz megfizetésekor azzal egyező értékű napijegyet, vagy nyugtát ad át a helyhasználónak.
 5. Az üzemeltető nem köteles ugyanazt a helyet, vagy asztalt több piaci napon át ugyanazon helyhasználó részére biztosítani.
 6. A helyhasználók a számukra kijelölt terület, vagy asztal használatára a piac nyitásától a zárásáig tartó időtartamban jogosultak.
 7. A bérlő a bérleményt csak rendeltetésének megfelelően használhatja. Ennek megszegése esetén, illetve ha az üzemeltető, vagy annak megbízottja felszólítása ellenére a bérlő tovább folytatja jogellenes tevékenységét, akkor a bérleti jog megvonásra kerül.
 8. A bérlő által használt piaci létesítmény, berendezés megváltoztatásához vagy egyéb építési tevékenységhez az üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulását kell kérni. Az ennek hiányában végzett építés, változtatás kártérítési kötelezettséggel jár, valamint a helyhasználó az eredeti állapotot is köteles saját költségére és veszélyére visszaállítani.
 9. Az árusítóhelyek környékét, a közlekedési utakat, folyosókat áruval, használaton kívüli göngyöleggel és egyéb eszközökkel elfoglalni tilos.
 10. Nagybani (viszonteladók részére történő) árusítás a piac területén nem folytatható.
 11. Élő állat árusítása a piacon tilos. Ez alól kivétel az élő hal árusítása, melyet kizárólag működési engedéllyel rendelkező üzlet árusíthat.
 12. Az árusítóhelyeken csak hatóságilag hitelesített és hibátlan mérőeszköz használható. Az áru mérését úgy kell elvégezni, hogy annak helyességét a vásárló ellenőrizni tudja. Az üzemeltető a vásárló külön kérésére, a piac területén elhelyezett hitelesített mérleggel lehetőséget biztosít a megvásárolt áru súlyának ellenőrzésére.
 13. A szakvizsgálatra szoruló árut, amennyiben gazdája annak hatósági vizsgálatát nem tudja igazolni, vizsgálatra be kell mutatni. Élő hal, valamint vágott baromfi és jogszabályokban engedélyezett egyéb állati eredetű termék csak az állategészségügyi hatóságnak történt előzetes bemutatása után, annak vizsgálata és engedélye birtokában forgalmazható.
 14. Az üzemeltető képviselője ellenőrizheti a piacra bevitt és ott forgalmazott áruk minőségét, osztályba sorolását, valamint valamennyi, a kereskedés rendjét szabályozó jogszabályi előírás betartását.
 15. Az üzemeltető képviselője árumintát vehet, amelyet szakértővel megvizsgáltat, és a romlottnak tűnő áru forgalomba hozatalát a szakértői vizsgálat elvégzéséig megtilthatja. A vizsgálat eredményeképpen végleg megtilthatja a romlott áru forgalomba hozatalát, azt zár alá veheti, lefoglalhatja, súlyos esetben megsemmisítheti, és erről jegyzőkönyvet készít.
 16. Élelmiszerárusítással – a mezőgazdasági kistermelők kivételével – csak olyan személy foglalkozhat, aki a külön jogszabályban foglalt személyi higiénés vizsgálat szerinti alkalmasságát igazolni tudja. E személyek, továbbá a tejet, tejterméket és vágott baromfit árusító kistermelők kötelesek munka közben e célra rendszeresített védőruhát és hajvédőt viselni.
 17. Gombát és egyéb vizsgálatot igénylő terméket csak valamennyi tétel megvizsgálása után szabad árusítani. Tilos az első szállítmány vizsgálata után „azonos”, de vizsgálat nélküli terméket beszállítani, az árut pótolni. A gombát értékesítő személy köteles a gombaszakértő által kiállított igazolást – amely naptári napra szól – nevének, lakhelyének az árusított gomba fajtájának feltüntetésével feltűnő helyre kitenni.
 18. A piac területén az áruszállítás csak gumikerekű kis kocsival, illetve kézi erővel történhet.
 19. A piac területén működő valamennyi üzletre kiterjed az egységes nyitvatartási idő megállapítása. A piac nyitva tartásától eltérő nyitva tartás csak az üzemeltető hozzájárulásával lehetséges.
 20. A piacon elhelyezett áru megőrzése, kezelése és tárolása a helyhasználó/bérlő feladata. Az áruban bekövetkező kárért az üzemeltetőt csak akkor terheli felelősség, ha azt jegyzék alapján a helyhasználótól/bérlőtől megőrzésre átvette.
 21. Azok, akik zöldség-, gyümölcsfélét, takarmányt hoznak forgalomba, kötelesek a vizsgálatot végzőnek a vegyszeres növényvédelemről vezetett naplót bemutatni, és vizsgálatra ingyenes terménymintát adni.
 22. Az üzemeltető jogosult elrendelni az árusítóhelyeken a kártevő irtást, és a helyhasználót/bérlőt felszólítani az árusítóhely takarítására.
 23. A helyhasználó/bérlő köteles az árusítás közben, befejezésekor, illetve a piac zárásakor a tevékenysége során keletkezett hulladékot az üzemeltető által biztosított szelektív szemét gyűjtés követelményeinek megfelelően elhelyezni. A piaci szeméttároló edényekben és helyiségben kizárólag a piac területén keletkezett hulladék helyezhető el.
 24. A helyhasználat megszűnésekor a helyhasználó az árusítóhelyet köteles tisztán, kiürítve, az üzemeltető erre vonatkozó kikötése esetén eredeti állapotban helyreállítva, az átvett berendezésekkel és eszközökkel együtt átadni az üzemeltetőnek.
 25. A romlott vagy romlásnak indult és egyéb okokból bűzt terjesztő árut, anyagot a piac területére bevinni, ott tárolni tilos.
 26. A piacon árut iparilag feldolgozni csak az illetékes hatóság engedélyével és az üzemeltető által kijelölt helyen és hozzájárulásával szabad.
 27. Az üzemeltető jogosult ellenőrizni a szakhatósági (tűzvédelmi, egészségügyi, vagyonvédelmi, munkavédelmi stb.) előírások betartását.
 28. A piac területén lévő üzlethelyiségekben a bérlő köteles elhelyezni ABC típusú porral oltó készüléket, annak előírás szerinti felülvizsgálatáról gondoskodni, és az erről szóló igazolást az üzemeltetési irodába benyújtani.
 29. A piac területén gázpalackot üzemeltetni és használaton kívüli gázpalackot tárolni tilos.
 30. A piac területén működő büfék, sütödék bérlői kötelesek a tűz terjedését megakadályozó ún. takaróponyvát beszerezni és a nyitva tartás ideje alatt a tűzhely közelében készenlétben tartani.
 31. A piaci házirend szabályainak megszegése miatt az üzemeltető jogosult a helyhasználati/bérleti engedély visszavonására és a szabálysértési eljárás lefolytatása iránti intézkedésre.
 32. A piac területére gépjárművel kizárólag a nyitvatartási idő előtt és után egy órán keresztül engedélyezett behajtani, az üzemeltető külön engedélyével rendelkező gépjárművek kivételével.
 33. A piacot gépjárművel parkolásra használni tilos.
 34. A gépjárműről történő értékesítésre alkalomszerűen, szezonálisan, az üzemeltető külön engedélyével, az általa megjelölt helyen van lehetőség.
 35. Az üzemeltető gondoskodik a piac rendjének betartásáról, útjainak, közös használatú helyiségeinek a tisztán tartásáról, a közös használatú terek világításáról, közhasználatú vízvezetékről, a kijelölt közös tároló-helyeken felgyülemlett szemét elszállításáról és a szükséges fertőtlenítésről, valamint a hatósági vizsgálatok elvégzéséhez szükséges helyiség biztosításáról.
 36. Az üzemeltető ellenőrzési kötelezettsége folyamatos teljesítéséről az alkalmazásában álló megbízott útján gondoskodik, aki szükség esetén a szabálysértési feljelentést köteles megtenni.
 37. A piac rendjét, az ott árusított termékeket, valamint a jogszabályokban foglaltak betartását Polgármesteri Hivatal jegyző által felhatalmazott ügyintézője is jogosult ellenőrizni.
 38. Az üzemeltető egyéb szolgáltatásokat: eszközkölcsönzést, villamos energiát, vízszolgáltatást is nyújthat, külön díjazás ellenében.
 39. A helyhasználó/bérlő – amennyiben egyedi mérőórával rendelkezik – köteles az üzemeltető részére biztosítani a mérőóra leolvasását.
 40. A Sashalmi Piacon kizárólag őstermelő és/vagy mezőgazdasági kistermelő folytathat napijegyes árusítást, ellenkező esetben az Üzemeltető hozzájárulása szükséges.
 41. A Sashalmi Piacon található bérlemények területén kizárólag kereskedelmi tevékenység folytatható. Aki ettől eltérő tevékenységet folytat, azt az üzemeltető jogosult a tevékenység folytatásának befejezésére felszólítani. Amennyiben a bérlő a nem kereskedelmi célú tevékenységet a továbbiakban is folytatja, üzemeltető jogosult a napijegyes bérlőt a piac területének elhagyására felszólítani, illetve a bérleti szerződés alapján árusító bérlő bérleti jogviszonyát rendkívüli felmondással felmondani.
 42. Reklámtevékenység, ügynöki tevékenység, politikai tevékenység a piac egész területén kizárólag az üzemeltető írásbeli hozzájárulásával folytatható. A piacról kép- és hangfelvétel csak az Üzemeltető írásos hozzájárulásával készíthető.
 43. A Sashalmi Piac területén biztonsági térfigyelő rendszer működik. Aki a piac területén tartózkodik, hozzájárul ahhoz, hogy róla felvétel készüljön, melyet biztonsági okokból készítünk és tárolunk 6 napig. Az adattárolást és feldolgozást kizárólag a Sashalmi Piac Kft. végzi és harmadik személynek nem adja tovább. A felvételeket kizárólag biztonsági okokból készítjük, valamint az esetlegesen felmerülő vitás kérdések bizonyítása érdekében (közlekedési szabálysértés, árusítási szabályok megsértése, műszaki meghibásodás stb.)
 44. A dohányzás csak a kijelölt helyen megengedett.
 45. Tilos a piacon ittas állapotban tartózkodni, vagy olyan viselkedést tanúsítani, mely másokat megbotránkoztat.
 46. Az a Bérlő/Helyhasználó, aki a kipakolásával jelentősen akadályozza a közlekedési útvonalat, úgy, hogy az tűzvédelmi szempontból nem megengedhető, az Üzemeltető felszólítására köteles azonnal a kipakolást megszűntetni. A fenti szabálysértés másodszori elkövetése pénzbeli bírsággal sújtható, mely a kipakolás mértékének tízszerese! Amennyiben harmadszor is akadályozza a gyalogos közlekedést, úgy a Bérlő/Helyhasználó árusítási lehetőségét az Üzemeltető megvonja a Sashalmi Piacon!
 47. Az a piaci árus, aki az Üzemeltető kérésére, az árusításra feljogosító, arra a napra érvényes napijegyet, vagy bérleti szerződést (bérleti díj számlát) nem tudja felmutatni, az aktuális napijegy árának tízszeresét köteles megfizetni.
 48. A vasárnapi lakossági BOLHAPIAC idején és helyén, a 2. sz. mellékletben található kiegészítésben foglaltak betartása kötelező érvényű. Egyéb tekintetben a mindenkori HÁZIREND szabályai érvényesek.

Budapest, 2017. március 22.

Kozma Viktor
Ügyvezető Igazgató
„Sashalmi Piac” Kft.

 

1. Melléklet:

 A SASHALMI PIAC NYITVATARTÁSA

Hétfő 6 órától - 16 óráig
Kedd 6 órától - 16 óráig
Szerda 6 órától - 18 óráig
Csütörtök 6 órától - 18 óráig
Péntek 6 órától - 18 óráig
Szombat 6 órától - 14 óráig
Vasárnap 6 órától - 12 óráig

A helyhasználó/bérlő az árusításra vonatkozó előkészületeket a piacnyitást megelőző egy órával kezdheti meg.

Az üzletek nyitvatartása a fentiekhez képest eltérő lehet, de azon kívül nem tarthat nyitva. Ez alól kivételt képez, akinek külön bejárata van az utcára.

 

ÁRUSÍTÁS DÍJSZABÁSA A SASHALMI PIACON

ÉRVÉNYES: 2017.09.30-2017.12.31

Díjszabás a piacon (180x90 cm-es árusító asztalra)

 

Díjszabás (Ft)

 

Villanyhasználat nélkül

Villanyhasználattal (50-300W)

Napijegy

2 500

3 200

1 havi bérlet

18 500

23 000

3 havi bérlet

47 000

62 000

6 havi bérlet

92 500

115 000

12 havi bérlet

166 500

200 000

Helyhasználati díj, asztal nélkül, 1250 Ft/nm/nap.

Díjszabás a piac kerítésén kívüli árusító helyeken (180x90 cm-es árusító asztalra)

 

Díjszabás (Ft)

 Napijegy

2 800

Helyhasználati díj, asztal nélkül, 1400 Ft/nm/nap.

Hűtőpult díjszabása (max.180 cm széles pult)

 

Díjszabás (Ft)

1 havi bérlet

28 000

6 havi bérlet

140 000

12 havi bérlet

252 000

MÉRLEG BÉRLETI DÍJ: 300 FT/NAP

Díjszabás a bolhapiacon

NAPIJEGY: 900 FT/MEGKEZDETT ASZTAL/NAP (6-12)

A FÉL ASZTAL DÍJA IS 900 FT!

KERÍTÉSRE PAKOLÁS 450 FT/M

A feltűntetett árak egy árusító asztal teljes terjedelmének és az asztal alatti felületnek használatára vonatkozik, kivétel a bolhapiacon, ahol minden használatra megkezdett asztalért is teljes díjat kell fizetni. A díjszabás nem vonatkozik az asztalon kívüli kipakolásra, melynél a helyhasználati díjat alkalmazzuk! Asztalon kívüli további kipakolás, kizárólag előzetes engedély alapján történik, melyet a piacüzemeltető ad ki.

Egy asztal bérlése esetén maximum 50 watt teljesítményű fogyasztó köthető a hálózatra, ennél nagyobb teljesítményű fogyasztó rákapcsolása esetén villany használattal együtt kell megfizetni a díjat!

300 watt teljesítményt meghaladó fogyasztó rákapcsolása esetén a hűtőpultra vonatkozó díjszabást érvényesítjük!

Amennyiben egy bérlő az általa bérelt asztalt reggel 7 óráig nem foglalja el, úgy az üzemeltető jogosult azt az asztalt arra a napra másnak kiadni.

 

Budapest, 2017. március 22.                                                                               Kozma Viktor ügyvezető igazgató

 

A feltűntetett árak a 27%-os Általános Forgalmi Adót tartalmazzák.

A díjak változtatásának jogát fenntartjuk.

 

 2. Melléklet:

HÁZIREND KIEGÉSZÍTÉS

VASÁRNAPI LAKOSSÁGI BOLHAPIAC

A vasárnapi bolhapiacon a napijegy ára bruttó 900 Ft minden megkezdett asztalonként.

A vasárnapi bolhapiacon nincs lehetőség fél, vagy negyed asztal bérlésére, minden esetben a teljes asztalra vonatkozó díjat kell fizetni, továbbá a kerítésre kihelyezett áruk után is helypénzt kötelesek az árusok fizetni!

  1. A vasárnapi bolhapiacon kizárólag magánszemélyek árusíthatnak. A bolhapiac célja, hogy a lakosság megfizethető áron jusson lehetőséghez a háztartásában feleslegessé vált tárgyak, eszközök értékesítésére.
  2. A bolhapiac elsősorban a Sashalmi Piac második ütemének, étkezde felőli oldalán található árusító asztalokkal ellátott területére korlátozódik. Igény esetén az ökopiac területén is biztosítható árusító asztal a bolhapiac számára, de kizárólag a piacfelügyelő hozzájárulásával.
  3. A bolhapiacon kizárólag lakossági használt cikkeket lehet árusításra felkínálni. Azokat a termékeket, melyeket csak működési engedéllyel rendelkező üzletben lehet árusítani, tilos a bolhapiacon eladni! Élelmiszer, illatszer, tisztítószer árusítása szigorúan tilos!
  4. A piac képviseletében eljáró személy jogosult a tiltott árucikkeket a piac területéről kiszállítani és értesíteni a hatóságokat.
  5. A bolhapiacon egy személy kizárólag és maxiumum egy asztalt, vagy annak megfelelő területet vehet igénybe árusításra. A napijegy díja: 900 Ft/ minden megkezdett asztal.
  6. Asztalt előre lefoglalni nem lehet, az árusítási időn kívül ott hagyott tárgyakat hulladékként kezeljük!
  7. Az árusítási helyek elfoglalása érkezési sorrendben történik, melyet legkorábban a vasárnap reggel 6 órai kapunyitáskor lehet megkezdeni! A bolhapiac zárása 12 órakor történik, mely időpont után már senki nem végezhet árusítást a piacon.
  8. Asztal előzetes lefoglalása más személy részére szigorúan tilos, melyet a piaci kamerafelvételek alapján ellenőrzünk.
  9. Viszonteladói tevékenység folytatása szigorúan tilos, melyet a Nemzeti Adó és Vámhivatal bevonásával ellenőrzünk!
  10. Az a személy, aki látható módon, minden alkalommal, újonnan származó, nagy mennyiségű, különböző eredetű cikkeket kínál eladásra, kereskedőnek minősíthető és számlaadási kötelezettsége keletkezik. Ez a személy a továbbiakban nem vehet részt a vasárnapi bolhapiacon, viszont lehetőséget kap más piacnapokon árusításra, amennyiben a Kereskedelmi törvényben foglaltaknak megfelel. Ezeken a napokon a normál díjszabás szerint történik a helypénz megfizetése, melyet a házirend tartalmaz.
  11. Minden árus napijegyet köteles fizetni, melyet a Sashalmi Piac Kft. munkatársa szed nyugta ellenében.
  12. A Sashalmi Piac Kft. képviseletében eljáró személy dönthet arról, hogy az általa tapasztaltak alapján ki minősül jogtalanul árusítónak, illetve mi minősül tiltott árunak.
  13. Az a személy, aki a házirendben foglaltakat egyszeri alkalommal megsérti, legalább 90 napra kitiltásra kerül a bolhapiacról. Ezt a kitiltást rendőrségi úton érvényesítjük! A piacfelügyelő minden vitás esetben jogosult a rendvédelmi szervekhez, valamint a NAV munkatársaihoz fordulni, amennyiben a felek nem jutnak megegyezésre.
  14. Minden egyéb szabályozás tekintetében a Sashalmi Piac HÁZIRENDJE érvényes, melyet a piacon tartózkodó személyek kötelesek betartani. A házirend az üzemeltető hirdetőtábláján és internetes oldalán is elolvasható.

  A Sashalmi Piac Kft., mint üzemeltető, jogosult a házirendben foglaltakat egyoldalúan megváltoztatni.

A Sashalmi Piac Kft., mint üzemeltető, jogosult a házirendben foglaltakat megváltoztatni.

A feltűntetett árak a 27%-os Általános Forgalmi Adót tartalmazzák.
A díjak változtatásának jogát fenntartjuk.

Budapest, 2017. március 22.

Kozma Viktor
Ügyvezető igazgató

 


Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat
30/2009. (VI. 25.) rendelete
a Sashalmi téri piac működési rendjéről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a vásárokról és a piacokról szóló 55/2009. (III. 13). Kormányrendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltakra – az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló, Budapest XVI. kerület, 100739 hrsz- alatt felvett, 100741/2 hrsz alatt felvett földterületen létesített Sashalmi Piac elnevezésű, és ezt a funkciót betöltő piac és vásárcsarnok kivitelezésű ingatlan együttes (továbbiakban: piac), valamint a 100846 hrsz alatt felvett ingatlanon található felépítmény fenntartásra, működésre és használatának rendjére.

(2) A rendelet személyi hatálya a piac üzemeltetőjére, fenntartójára, a piacon kereskedelmi és értékesítési tevékenységet folytatókra és a piac területén tartózkodó magánszemélyekre (vásárlókra) terjed ki.

(3) A piac és a vásárcsarnok területén létesített üzletek működésére, az azok üzletkörébe tartozó áruk forgalmazására az erre vonatkozó külön jogszabályokban foglaltak az irányadóak.

(4) A piac fenntartója az Önkormányzat által alapított ”Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Fenntartó).

A piac és a vásárcsarnok nyitvatartási rendje

2. § (1) A piac elsősorban élelmiszerpiac. A piac a hét minden napján működik. A piac nyitva tartásának rendjét a Fenntartó állapítja meg. A Fenntartó az ünnepekhez, illetve a piac jellegéhez kapcsolódó alkalmi rendezvények, vásár megtartására jogosult a piac területén.

(2) A piac nyitvatartási rendjéről, annak változásáról, az alkalmi rendezvény, vásár időpontjáról a Fenntartó a lakosságot, a helyhasználókat és a bérlőket a helyben szokásos módon tájékoztatja.

Az árusítás feltételei

3. § (1) A piacon forgalmazható áruk körére, az árusítást végzők egyes csoportjaira vonatkozó tilalmakat, megszorításokat és külön feltételeket külön jogszabály tartalmazza.

(2) Az árusítóhelyeken csak hatóságilag hitelesített és hibátlan mérőeszköz használható. Az áru mérését úgy kell elvégezni, hogy annak helyességét a vásárló ellenőrizni tudja. A fenntartó a piac területén elhelyezett mérleggel lehetőséget biztosít a vásárlóknak a megvásárolt áru súlyának ellenőrzésére.

Helyhasználat a piacon, helypénz

4. § (1) A piacon helyhasználatra jogosult, aki bérleti, vagy tartós helyhasználati szerződéssel rendelkezik, vagy a Fenntartó részére a napi helyhasználatért a helypénzt megfizette (továbbiakban: helyhasználó).

(2) Napi helyhasználat esetén a helyhasználó napijegyet kap, és helypénzt fizet.

(3) Tartós helyhasználatra szolgáló terület, illetve a felépítmények által elfoglalt terület esetén a Fenntartó a helyhasználati feltételekről a helyhasználóval szerződést köt.

(4) Az üzlethelyiségek használatára a Fenntartó által meghatározott feltételek alapján a Fenntartó a használókkal bérleti szerződést köt.

(5) E rendelet hatálya alá tartozó ingatlanok vonatkozásában a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előzetes hozzájárulása szükséges:

a) építési engedélyköteles tevékenység esetében – a Kerületfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság véleményének kikérése után – a tulajdonosi hozzájáruláshoz;

b) 5 évnél hosszabb határozott idejű bérleti szerződés megkötéséhez.

(6) Az áruk értékesítésével foglalkozó helyhasználók bérleti szerződés szerinti, illetve a Fenntartó által kijelölt árusító helyüket a jogszabályban foglaltak betartásával, rendeltetésszerűen kötelesek használni.

(7) A helyhasználati jog más személyre nem ruházható át.

(8) A helyhasználó az árusítás megkezdése előtt a tevékenység végzését engedélyező iratot a Fenntartó felhívására köteles bemutatni.

5. § (1) Az árusítóhelyek elfoglalása, az áruszállítás a piac nyitvatartási ideje előtt egy órával kezdhető meg.

(2) A helyhasználók a számukra kijelölt terület használatára a piac nyitásától a zárásáig tartó időtartamban jogosultak.

(3) A napi helyhasználók a helyjegyet az árusítás befejezéséig kötelesek megőrizni és azt a fenntartó felszólítására felmutatni.

(4) A napi helyhasználók és asztalbérlők a zárást követő egy órán belül kötelesek az igénybevett helyet kiüríteni, az árukat és felszereléseiket elszállítani.

6. § (1) A piacon és vásáron történő árusításhoz szükséges használatáért a napi helyhasználat esetén helypénzt, ennél hosszabb időtartam esetén bérleti díjat, vagy tartós helyhasználati díjat, az üzemeltető által biztosított mérleg használatáért mérlegelési díjat, továbbá a piac, vásár területén a nyitvatartási idő alatt a várakozó járművek utáni parkolási díjat (továbbiakban: díjakat) kell fizetni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjak összegét a Fenntartó határozza meg. A díjakról tájékoztatót kell az árusok részére jól látható helyen kifüggeszteni.

A Fenntartóra vonatkozó szabályok

7. § (1) A Fenntartó köteles gondoskodni a piaci árusítás során az árusítóhelyekre, az árusítást végző személyekre és az árusított termékekre, állatokra vonatkozó kereskedelmi, közegészségügyi, állategészségügyi, növényegészségügyi és köztisztasági előírások folyamatos betartásáról.

(2) A piac rendjét az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával a Fenntartó határozza meg és arról jól látható helyen közzétett hirdetményben tájékoztatja az árusokat és vásárlókat. A hirdetményben ismertetni kell a helyfoglalás és telepítés szakmai szabályok figyelembevételével kialakított sorrendjét, a piac használatával kapcsolatos – helyhasználókra és vásárlókra vonatkozó – alapvető szabályokat, tilalmakat.

(3) A Fenntartó köteles a piac rendjét, a közegészségügyi, állategészségügyi, növényegészségügyi és köztisztasági szabályok megtartását folyamatosan ellenőrizni. Hiányosság esetén jogosult és köteles saját hatáskörben, vagy szükség esetén hatóságok bevonásával intézkedni a hiányosságok felszámolására. Köteles továbbá a hatóságok rendelkezésének megfelelően eljárni és a hatósági ellenőrzésekben közreműködni.

8. § (1) A Fenntartó köteles a piac tisztaságát a nyitva tartás időtartama alatt folyamatosan biztosítani, zárás után naponta általános takarításról gondoskodni

(2) A Fenntartó köteles gondoskodni a WC-k és hulladéktárolók működőképességének, tisztántartásának, fertőtlenítésének biztosításáról.

(3) A Fenntartó köteles gondoskodni a piac ivóvíz minőségű, megfelelő mennyiségű vízellátásáról, az árusító személyek számához mérten elegendő kézmosási lehetőség biztosításáról, a vízvételi helyek folyamatos karbantartásáról.

(4) A Fenntartó köteles a helyfoglalás rendjének meghatározásánál a jogszabályban előírt egészségügyi követelményeket figyelembe venni és betartani.

(5) A piac területén falragaszokat, hirdetményeket elhelyezni tilos. Hirdető berendezések elhelyezése a főépítész véleményének előzetes kikérése mellett történhet meg. A Fenntartó gondoskodik az illegálisan elhelyezett falragaszok, hirdetmények eltávolításáról.

(6) A Fenntartó biztosítja, hogy a piac működéséhez szükséges berendezések, felszerelések a munka-, baleset- és tűzvédelmi biztonság mellett mindenkor megfeleljenek a piac tulajdonos által elvárt és a vásárlóközönség által is igényelt esztétikai követelményeknek. Az árusításhoz rendszeresített mobil asztalok kiválasztásánál is e szempontok teljesítését kell biztosítani.

9. § Fenntartó köteles a piac területének őrzését megszervezni és azt folyamatosan működtetni.

Szolgáltatások

10. § (1) A Fenntartó a kereskedelmi tevékenység segítésére – külön ellenérték fejében – mérleghasználatot és szemétszállítást is biztosít.

(2) A szolgáltatások igénybevételének módját, rendjét és idejét a Fenntartó határozza meg.

Záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet 2009. július l5-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának a Sashalmi téri piacról és a Piacfelügyeletről szóló 37/2004. (X. 20.) rendelete, Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának a Sashalmi téri piacról és a Piacfelügyeletről szóló 37/2004. (X. 20.) rendelet módosításáról szóló 2/2005. (II. 1.) rendelete, Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának a Sashalmi téri piacról és a Piacfelügyeletről szóló 37/2004. (X. 20.) rendelet módosításáról szóló 8/2006. (III. 3.) rendelete, valamint Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának a Sashalmi téri piacról és a Piacfelügyeletről szóló 37/2004. (X. 20.) rendelet módosításáról szóló 7/2008. (III. 13.) rendelete.

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Ancsin László Kovács Péter
jegyző polgármester

Általános indoklás

A Képviselő-testület 2009. május 27-i ülésén döntött Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Piacfelügyeletének megszüntetéséről azzal, hogy a Piacfelügyelet által ellátott Sashalmi téri piac egyes üzemeltetési, kezelési feladatait a „Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-916352., székhelye: 1163 Budapest, Sashalmi tér 1.) lássa el tevékenységi körében.

A Megszüntető Okirat hatályba lépésének időpontja: 2009. július 15. A Piacfelügyelet megszüntetését követően szükséges a Sashalmi Piac működését szabályozó rendelet megalkotása.

Részletes indoklás

1.§-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg.

2. §-hoz

A piac és a vásárcsarnok nyitvatartási rendjét szabályozza.

3. §-hoz

Az árusítás feltételeit határozza meg.

4-6. §§-hoz

A helyhasználatról és helypénzről rendelkezik.

7-9. §§ -hoz

A Fenntartóra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

10. §-hoz

A szolgáltatások rendjét szabályozza.

11. §-hoz

Hatályba léptető és záró rendelkezéseket tartalmaz.

 

 
Sashalmi Piac és Ökopiac  
1163 Budapest, Sashalmi tér 1.    Tel.: +36-1-950-1785    e-mail: info@sashalmipiac.hu