SASHALMI PIAC INGATLANFEJLESZTŐ, BERUHÁZÓ ÉS ÜZEMELTETŐ KFT.

1163 BUDAPEST, SASHALMI TÉR 1.

+36-1-950-1785

INFO@SASHALMIPIAC.HU

 

 

 

H Á Z I R E N D

 

A vásárokról és piacokról szóló 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdése, valamint a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 30/2009 (VI.25.) rendelete értelmében a Budapest XVI. kerület Sashalmi téren található Sashalmi Piac házirendjét az üzemeltető az alábbiak szerint állapítja meg:

 1. A házirendben foglalt szabályok betartása a piacon jelen lévő valamennyi természetes és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kötelező érvénnyel kiterjed.
 2. A piacon csak az üzemeltető által kijelölt helyen, az általa kiadott napijegy vagy bérleti szerződés alapján szabad árusítani. A napijegy másra nem ruházható át. A bérlő, vagy helyhasználó az üzemeltető, vagy megbízottja felhívására bérlői, vagy helyhasználói minőségét hitelt érdemlően igazolni köteles.
 3. Aki a piacon értékesít és nincs érvényes napijegye vagy bérleti szerződése (avagy azt az üzemeltető képviselőjének felszólításra nem mutatja fel), azonnal köteles elhagyni a piac területét.
 4. A napi helyhasználatért az elfoglalt terület után az árusítás megkezdésekor a napijegyet készpénzben kell megfizetni a házirend mellékletében meghatározott díjszabás szerint. Az üzemeltető a helypénz megfizetésekor azzal egyező értékű napijegyet, vagy nyugtát ad át a helyhasználónak.
 5. Az üzemeltető nem köteles ugyanazt a helyet, vagy asztalt több piaci napon át ugyanazon helyhasználó részére biztosítani.
 6. A helyhasználók a számukra kijelölt terület, vagy asztal használatára a piac nyitásától a zárásáig tartó időtartamban jogosultak.
 7. A bérlő a bérleményt csak rendeltetésének megfelelően használhatja. Ennek megszegése esetén, illetve ha az üzemeltető, vagy annak megbízottja felszólítása ellenére a bérlő tovább folytatja jogellenes tevékenységét, akkor a bérleti jog megvonásra kerül.
 8. A bérlő által használt piaci létesítmény, berendezés megváltoztatásához vagy egyéb építési tevékenységhez az üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulását kell kérni. Az ennek hiányában végzett építés, változtatás kártérítési kötelezettséggel jár, valamint a helyhasználó az eredeti állapotot is köteles saját költségére és veszélyére visszaállítani.
 9. Az árusítóhelyek környékét, a közlekedési utakat, folyosókat áruval, használaton kívüli göngyöleggel és egyéb eszközökkel elfoglalni tilos.
 10. Nagybani (viszonteladók részére történő) árusítás a piac területén nem folytatható.
 11. Élő állat árusítása a piacon tilos. Ez alól kivétel az élő hal árusítása, melyet kizárólag működési engedéllyel rendelkező üzlet árusíthat.
 12. Az árusítóhelyeken csak hatóságilag hitelesített és hibátlan mérőeszköz használható. Az áru mérését úgy kell elvégezni, hogy annak helyességét a vásárló ellenőrizni tudja. Az üzemeltető a vásárló külön kérésére, a piac területén elhelyezett hitelesített mérleggel lehetőséget biztosít a megvásárolt áru súlyának ellenőrzésére.
 13. A szakvizsgálatra szoruló árut, amennyiben gazdája annak hatósági vizsgálatát nem tudja igazolni, vizsgálatra be kell mutatni. Hal, valamint vágott baromfi és jogszabályokban engedélyezett egyéb állati eredetű termék csak az állategészségügyi hatóságnak történt előzetes bemutatása után, annak vizsgálata és engedélye birtokában forgalmazható.
 14. Az üzemeltető képviselője ellenőrizheti a piacra bevitt és ott forgalmazott áruk minőségét, osztályba sorolását, valamint valamennyi, a kereskedés rendjét szabályozó jogszabályi előírás betartását.
 15. Az üzemeltető képviselője árumintát vehet, amelyet szakértővel megvizsgáltat, és a romlottnak tűnő áru forgalomba hozatalát a szakértői vizsgálat elvégzéséig megtilthatja. A vizsgálat eredményeképpen végleg megtilthatja a romlott áru forgalomba hozatalát, azt zár alá veheti, lefoglalhatja, súlyos esetben megsemmisítheti, és erről jegyzőkönyvet készít.
 16. Élelmiszerárusítással – a mezőgazdasági kistermelők kivételével – csak olyan személy foglalkozhat, aki a külön jogszabályban foglalt személyi higiénés vizsgálat szerinti alkalmasságát igazolni tudja. E személyek, továbbá a tejet, tejterméket és vágott baromfit árusító kistermelők kötelesek munka közben e célra rendszeresített védőruhát és hajvédőt viselni.
 17. Gombát és egyéb vizsgálatot igénylő terméket csak valamennyi tétel megvizsgálása után szabad árusítani. Tilos az első szállítmány vizsgálata után „azonos”, de vizsgálat nélküli terméket beszállítani, az árut pótolni. A gombát értékesítő személy köteles a gombaszakértő által kiállított igazolást – amely naptári napra szól – nevének, lakhelyének az árusított gomba fajtájának feltüntetésével feltűnő helyre kitenni.
 18. A piac területén az áruszállítás csak gumikerekű kis kocsival, illetve kézi erővel történhet.
 19. A piac területén működő valamennyi üzletre kiterjed az egységes nyitvatartási idő megállapítása. A piac nyitva tartásától eltérő nyitva tartás csak az üzemeltető hozzájárulásával lehetséges.
 20. A piacon elhelyezett áru megőrzése, kezelése és tárolása a helyhasználó/bérlő feladata. Az áruban bekövetkező kárért az üzemeltetőt csak akkor terheli felelősség, ha azt jegyzék alapján a helyhasználótól/bérlőtől megőrzésre átvette.
 21. Azok, akik zöldség-, gyümölcsfélét, takarmányt hoznak forgalomba, kötelesek a vizsgálatot végzőnek a vegyszeres növényvédelemről vezetett naplót bemutatni, és vizsgálatra ingyenes terménymintát adni.
 22. Az üzemeltető jogosult elrendelni az árusítóhelyeken a kártevő irtást, és a helyhasználót/bérlőt felszólítani az árusítóhely takarítására.
 23. A helyhasználó/bérlő köteles az árusítás közben, befejezésekor, illetve a piac zárásakor a tevékenysége során keletkezett hulladékot az üzemeltető által biztosított szelektív szemét gyűjtés követelményeinek megfelelően elhelyezni. A piaci szeméttároló edényekben és helyiségben kizárólag a piac területén keletkezett hulladék helyezhető el.
 24. A helyhasználat megszűnésekor a helyhasználó az árusítóhelyet köteles tisztán, kiürítve, az üzemeltető erre vonatkozó kikötése esetén eredeti állapotban helyreállítva, az átvett berendezésekkel és eszközökkel együtt átadni az üzemeltetőnek.
 25. A romlott vagy romlásnak indult és egyéb okokból bűzt terjesztő árut, anyagot a piac területére bevinni, ott tárolni tilos.
 26. A piacon árut iparilag feldolgozni csak az illetékes hatóság engedélyével és az üzemeltető által kijelölt helyen és hozzájárulásával szabad.
 27. Az üzemeltető jogosult ellenőrizni a szakhatósági (tűzvédelmi, egészségügyi, vagyonvédelmi, munkavédelmi stb.) előírások betartását. A piacra vonatkozó tűz- és munkavédelmi szabályzatot munkaidőben mindenki megtekintheti az üzemeltetési irodán.
 28. A piac területén lévő üzlethelyiségekben a bérlő köteles elhelyezni ABC típusú porral oltó készüléket, annak előírás szerinti felülvizsgálatáról gondoskodni, és az erről szóló igazolást az üzemeltetési irodába benyújtani.
 29. A piac területén gázpalackot üzemeltetni és használaton kívüli gázpalackot tárolni tilos.
 30. A piac területén működő büfék, sütödék bérlői kötelesek a tűz terjedését megakadályozó ún. takaróponyvát beszerezni és a nyitva tartás ideje alatt a tűzhely közelében készenlétben tartani.
 31. A piaci házirend szabályainak megszegése miatt az üzemeltető jogosult a helyhasználati/bérleti engedély visszavonására és a szabálysértési eljárás lefolytatása iránti intézkedésre.
 32. A piac területére gépjárművel kizárólag a nyitvatartási idő előtt és után egy órán keresztül engedélyezett behajtani, az üzemeltető külön engedélyével rendelkező gépjárművek kivételével.
 33. A piacot gépjárművel parkolásra használni tilos.
 34. A gépjárműről történő értékesítésre alkalomszerűen, szezonálisan, az üzemeltető külön engedélyével, az általa megjelölt helyen van lehetőség.
 35. Az üzemeltető gondoskodik a piac rendjének betartásáról, útjainak, közös használatú helyiségeinek a tisztán tartásáról, a közös használatú terek világításáról, közhasználatú vízvezetékről, a kijelölt közös tároló-helyeken felgyülemlett szemét elszállításáról és a szükséges fertőtlenítésről, valamint a hatósági vizsgálatok elvégzéséhez szükséges helyiség biztosításáról.
 36. Az üzemeltető ellenőrzési kötelezettsége folyamatos teljesítéséről az alkalmazásában álló megbízott útján gondoskodik, aki szükség esetén a szabálysértési feljelentést köteles megtenni.
 37. A piac rendjét, az ott árusított termékeket, valamint a jogszabályokban foglaltak betartását Polgármesteri Hivatal jegyző által felhatalmazott ügyintézője is jogosult ellenőrizni.
 38. Az üzemeltető egyéb szolgáltatásokat: eszközkölcsönzést, villamos energiát, vízszolgáltatást is nyújthat, külön díjazás ellenében.
 39. A helyhasználó/bérlő – amennyiben egyedi mérőórával rendelkezik – köteles az üzemeltető részére biztosítani a mérőóra leolvasását.
 40. A Sashalmi Piacon kizárólag őstermelő és/vagy mezőgazdasági kistermelő folytathat napijegyes árusítást, ellenkező esetben az Üzemeltető hozzájárulása szükséges.
 41. A Sashalmi Piacon található bérlemények területén kizárólag kereskedelmi tevékenység folytatható. Aki ettől eltérő tevékenységet folytat, azt az üzemeltető jogosult a tevékenység folytatásának befejezésére felszólítani. Amennyiben a bérlő a nem kereskedelmi célú tevékenységet a továbbiakban is folytatja, üzemeltető jogosult a napijegyes bérlőt a piac területének elhagyására felszólítani, illetve a bérleti szerződés alapján árusító bérlő bérleti jogviszonyát rendkívüli felmondással felmondani.
 42. Reklámtevékenység, ügynöki tevékenység, politikai tevékenység a piac egész területén kizárólag az üzemeltető írásbeli hozzájárulásával folytatható. A piacról kép- és hangfelvétel csak az Üzemeltető írásos hozzájárulásával készíthető.
 43. A Sashalmi Piac területén biztonsági térfigyelő rendszer működik. Aki a piac területén tartózkodik, hozzájárul ahhoz, hogy róla felvétel készüljön, melyet biztonsági okokból készítünk és tárolunk 6 napig. Az adattárolást és feldolgozást kizárólag a Sashalmi Piac Kft. végzi és harmadik személynek nem adja tovább. A felvételeket kizárólag biztonsági okokból készítjük, valamint az esetlegesen felmerülő vitás kérdések bizonyítása érdekében (közlekedési szabálysértés, árusítási szabályok megsértése, műszaki meghibásodás stb.)
 44. A piacon TILOS a dohányzás.
 45. Tilos a piacon ittas állapotban tartózkodni, vagy olyan viselkedést tanúsítani, mely másokat megbotránkoztat.
 46. Az a Bérlő/Helyhasználó, aki a kipakolásával jelentősen akadályozza a közlekedési útvonalat, úgy, hogy az tűzvédelmi szempontból nem megengedhető, az Üzemeltető felszólítására köteles azonnal a kipakolást megszűntetni. A fenti szabálysértés másodszori elkövetése pénzbeli bírsággal sújtható, mely a kipakolás mértékének tízszerese! Amennyiben harmadszor is akadályozza a gyalogos közlekedést, úgy a Bérlő/Helyhasználó árusítási lehetőségét az Üzemeltető megvonja a Sashalmi Piacon!
 47. Az a piaci árus, aki az Üzemeltető kérésére, az árusításra feljogosító, arra a napra érvényes napijegyet, vagy bérleti szerződést (bérleti díj számlát) nem tudja felmutatni, az aktuális napijegy árának tízszeresét köteles megfizetni.
 48. A piacon működési engedéllyel rendelkező bérlő köteles gondoskodni a rágcsáló- és rovarirtásról az általa bérelt üzlethelyiségben.
 49. A piaci árusok kötelesek a működésük ideje alatt és azt követően az általuk használt területet tisztán, rágcsálóktól és rovaroktól mentesen tartani, a megelőző intézkedéseket meghozni.
 50. A lakossági BOLHAPIAC kizárólag péntek és szombat tarható. A bolhapiac idején és helyén, a 2. sz. mellékletben található kiegészítésben foglaltak betartása kötelező érvényű. Egyéb tekintetben a mindenkori HÁZIREND szabályai érvényesek.

Budapest, 2019. április 9.

Kozma Viktor

Ügyvezető Igazgató

„Sashalmi Piac” Kft.

A SASHALMI PIAC NYITVA TARTÁSA

Hétfő 6 órától – 16 óráig
Kedd 6 órától – 16 óráig
Szerda 6 órától – 18 óráig
Csütörtök 6 órától – 18 óráig
Péntek 6 órától – 18 óráig
Szombat 6 órától – 14 óráig
Vasárnap 6 órától – 12 óráig

 

A helyhasználó/bérlő az árusításra vonatkozó előkészületeket a piacnyitást megelőző egy órával kezdheti meg és a zárást követő egy órán belül el kell hagyja a piac területét.

 

 

 

Budapest, 2019. április 9.

Kozma Viktor

ügyvezető igazgató

 

 1. Melléklet:                    HÁZIREND KIEGÉSZÍTÉS

LAKOSSÁGI BOLHAPIAC

ÉRVÉNYES 2024.03.01-TŐL

A bolhapiacon a napijegy ára bruttó 1200 Ft minden megkezdett asztalonként.

A bolhapiacon nincs lehetőség fél, vagy negyed asztal bérlésére, minden esetben a teljes asztalra vonatkozó díjat kell fizetni, továbbá a kerítésre kihelyezett áruk után is helypénzt kötelesek az árusok fizetni!

 1. A bolhapiacon kizárólag magánszemélyek árusíthatnak. A bolhapiac célja, hogy a lakosság megfizethető áron jusson lehetőséghez a háztartásában feleslegessé vált tárgyak, eszközök értékesítésére.
 2. A bolhapiac elsősorban a Sashalmi Piac második ütemének, étkezde felőli oldalán található árusító asztalokkal ellátott területére korlátozódik. Igény esetén az ökopiac területén is biztosítható árusító asztal a bolhapiac számára, de kizárólag a piacfelügyelő hozzájárulásával.
 3. A bolhapiacon kizárólag lakossági használt cikkeket lehet árusításra felkínálni. Azokat a termékeket, melyeket csak működési engedéllyel rendelkező üzletben lehet árusítani, tilos a bolhapiacon eladni! Élelmiszer, illatszer, tisztítószer árusítása szigorúan tilos!
 4. A piac képviseletében eljáró személy jogosult a tiltott árucikkeket a piac területéről kiszállítani és értesíteni a hatóságokat.
 5. A bolhapiacon egy személy kizárólag és maxiumum egy asztalt, vagy annak megfelelő területet vehet igénybe árusításra. A napijegy díja: 1200 Ft/ minden megkezdett asztal.
 6. Asztalt előre lefoglalni nem lehet, az árusítási időn kívül ott hagyott tárgyakat hulladékként kezeljük!
 7. Az árusítási helyek elfoglalása érkezési sorrendben történik, melyet legkorábban a reggel 6 órai kapunyitáskor lehet megkezdeni! A bolhapiac zárása 12 órakor történik, mely időpont után már senki nem végezhet árusítást a piacon.
 8. Asztal előzetes lefoglalása más személy részére szigorúan tilos, melyet a piaci kamerafelvételek alapján ellenőrzünk.
 9. Viszonteladói tevékenység folytatása szigorúan tilos, melyet a Nemzeti Adó és Vámhivatal bevonásával ellenőrzünk!
 10. Az a személy, aki látható módon, minden alkalommal, újonnan származó, nagy mennyiségű, különböző eredetű cikkeket kínál eladásra, kereskedőnek minősíthető és számlaadási kötelezettsége keletkezik. Ez a személy a továbbiakban nem vehet részt a bolhapiacon, viszont lehetőséget kap más piacnapokon árusításra, amennyiben a Kereskedelmi törvényben foglaltaknak megfelel. Ezeken a napokon a normál díjszabás szerint történik a helypénz megfizetése, melyet a házirend tartalmaz.
 11. Minden árus napijegyet köteles fizetni, melyet a Sashalmi Piac Kft. munkatársa szed nyugta ellenében.
 12. A Sashalmi Piac Kft. képviseletében eljáró személy dönthet arról, hogy az általa tapasztaltak alapján ki minősül jogtalanul árusítónak, illetve mi minősül tiltott árunak.
 13. Az a személy, aki a házirendben foglaltakat egyszeri alkalommal megsérti, legalább 90 napra kitiltásra kerül a bolhapiacról. Ezt a kitiltást rendőrségi úton érvényesítjük! A piacfelügyelő minden vitás esetben jogosult a rendvédelmi szervekhez, valamint a NAV munkatársaihoz fordulni, amennyiben a felek nem jutnak megegyezésre.
 14. Minden egyéb szabályozás tekintetében a Sashalmi Piac HÁZIRENDJE érvényes, melyet a piacon tartózkodó személyek kötelesek betartani. A házirend az üzemeltető hirdetőtábláján és internetes oldalán is elolvasható.
 15. Lakossági bolhapiac kizárólag csütörtök,péntek és szombat tartható.

A Sashalmi Piac Kft., mint üzemeltető, jogosult a házirendben foglaltakat egyoldalúan megváltoztatni.